چیلرچسیت؟

 چیلرچسیت؟

چیلرچسیت؟ در سیستم های چیلر جذبی از کمپرسور گرمایی شامل : ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی برای جوشش مبرد در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد  در فشار بالا استفاده میشود.افزایش فشار مبرد، دمای تراکم را نیز افزایش میدهد و این یعنی بخار مبرد  در دما و فشار بالاتر به مایع تبدیل میشود.از آنجاییکه دمای تراکم بیشتر از دمای محیط است، حرارت از کندانسور به محیط منتقل میشود.

مایع فشار بالا پس از عبور از یک دریچه فشارش تقلیل میابد و با ادامه روند کاهش فشار نقطه جوش پایین می آید. سپس این مایع فشار پایین وارد اواپراتور شده و میجوشد.

از آنجاییکه دمای جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد میجوشد و خود هوا خنک میشود.بخار مبرد دوباره وارد ابزربر شده و در آنجا توسط لیتیم بروماید حرارتش گرفته و کندانس میگردد.

لیتیم بروماید با جذب حرارت رقیق شده و به ژنراتور پمپ میشود، از آنجاییکه این محلول نمیجوشد با افزودن حرارت، بخشی از محلول بخار شده و به راحتی از آن جداشده و لیتیم بروماید خالص مجدد وارد ابزربر میشود و این روند همواره تکرار میگردد.