سختی گیر

سختی گیر وسیله ای است که برای از بین بردن سختی آب مورد استفاده قرار می گیرد.

سختی آب به دلیل وجود یون های منیزیم و کلسیم در آب به وجود می آید. آگاهی از میزان سختی آب نقش موثری در برآورد قابلیت مصرف آب به عنوان منبع آب شرب و یا صنعتی دارد.

سختی گیر ها انواع مختلفی دارند که از جمله آنها می توان به سختی گیر مغناطیسی، سختی گیر رزینی و سختی گیر اسموز معکوس اشاره کرد.