دسته اطو

گروه صنعتی آکروپارس عامل فروش دسته اطو باتیستلا صنعتی برقی برای ظریفکاری و… از برند محبوب و معروف ایتالیایی باتیس تلا .

مدل های موجود دسته اطوبه شرح زیر میباشد:

دسته اطو باتیس‎تلا

دسته اطو باتیس تلا مدل 2018

عکس مربوط به آخرین مدل دسته اتو باتیس تلا 2018 میباشد

دسته اطو باتیس تلا مدل 2017

عکس مربوط به مدل دسته اتو باتیس تلا 2018 میباشد

عکس مربوط به مدل دسته اطو باتیس تلا 2018 میباشد

عکس مربوط به مدل دسته اتو باتیس تلا 2017 میباشد

عکس مربوط به مدل دسته اتو باتیس تلا رتندی میباشد