جرقه‎زن مشعل

جرقه‎زن مشعل یا برد مشعل ابزاری برای روشن کردن مشعل دیگ بخار می‎باشد. این محصول کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف دارد، به طور مثال برای استارت زدن اتومبیل و یا گازهای خانگی نیز از ترانس جرقه زن استفاده می‎گردد.

اساس کار برد جرقه‎زن مشعل

جرقه‎زن مشعل یا برد مشعل به طور کلی بر دو اصل استوار است:

  1. جریان الکتریکی متناوب می‎تواند یک میدان مغناطیسی متغیر پدید آورد (الکترومغناطیس).
  2. یک میدان مغناطیسی متغیر در داخل یک حلقه سیم پیچ می‎تواند موجب به وجود آمدن یک جریان الکتریکی متناوب در آن شود.

اگر دو سیم‎پیچ را در کنار یکدیگر قرار داده و از یکی از آنها جریان متغیری عبور دهیم، در سیم پیچ دوم ولتاژی القاء می‎شود. در واقع با عبور جریان متغیر از سیم پیچ اولیه یعنی سیم‎پیچی که ورودی به آن اعمال می‎شود، در اطراف آن یک میدان مغناطیسی متغیر ایجاد می‎شود. این میدان متغیر، سیم‎پیچ دوم را قطع می‎کند و سبب القای ولتاژ در آن می‎گردد. این پدیده اساس کار ترانسفورماتور یا برد مشعل است.

البته باید دقت داشت که در یک ترانسفورماتور بین سیم‎پیچ‎های اولیه و ثانویه هیچگونه تماس الکتریکی وجود ندارد و انرژی ورودی تماماً از طریق میدان مغناطیسی به ثانویه منتقل می‎شود.

اغلب، سیم‎پیچ‎های اولیه و ثانویه را براساس ولتاژ آنها نامگذاری می‎کنند. یعنی سیم‎پیچی که برای ولتاژ کم ساخته شده است، سیم پیچ فشار ضعیف و سیم پیچی که برای ولتاژ زیاد ساخته شده است، سیم پیچ فشار قوی نامیده می‎شود.