تجهیزات استیم تراپ

لیست تجهیزات استیم تراپ

لیست تجهیزات استیم تراپ به شرح زیر می‎باشد:

  • شیرهای قط کن: قبل و بعد از تله بخار، امکان قطع جریان را به منظور تعمیرات و استفاده از مسیر کنار گذر فراهم می‎آورد.
  • مسیر کنارگذر: به موازات خط تله بخار اجرا می‎شود و امکان تخلیه محدود چگالیده را در مواقع مورد نیاز میسر می‎سازد. چنانچه بروز وقفه در کار سیستم امکان‎پذیر نباشد، ضرورت اقتضا می‎کند که حداقل از دو تله بخار به عنوان اصلی و رزور استفاده شود.
  • مهره ماسوره: باز و بسته کردن تله بخار و مدار لوله‎کشی آن را تسهیل می‎کنند. چنانچه از دو مهره ماسوره در دو سمت تله‎بخار استفاده می‎شود، بهتر است در یک امتداد قرار نگیرند.
  • شیرهای آزمایش: که معمولاً از نوع گلویی انتخاب می‎شوند. امکان بازرسی و کنترل تله بخار را فراهم می‎آورند. با بستن شیر قطع کن خروجی تله، می‎توان از طریق شیر آزمایش وضعیت کارکرد آن را مورد بازبینی قرار داد.
  • صافی‎ها: بیش از تله بخارها و به منظور گرفتن رسوبات و ذرات معلق قرار می‎‎گیرند. برخی از تله‎های دیسکی و حرارتی که حساسیت بیشتری نسبت به ذرات و کثافات دارند مجهز به صافی داخلی می‎باشند. برای گروه دیگری از این نوع تله‎ها که فاقد صافی داخلی هستند، در نظر گرفتن صافی جداگانه بسیار ضروری است.
  • پایه‎های آشغالگیر: در انتهای آبریزها و یا بخش تحتانی استیم تراپ‎ها که محل مناسبی برای جمع شدن ذرات و رسوبات است، در نظر گرفته می‎شود. هر از گاهی با باز کردن درپوش آن می‎توان ذرات جمع‎آوری شده را خارج نمود.
  • شیر یکطرفه: در خروجی تله بخار مانع خوبی در مقابل پس‎فشار است.
  • تله بخار حفاظتی: جهت مطمئن نمودن عملکرد خط چگالیده در حالت‎هایی که احتمال افت فشار ورودی نسبت به فشار خروجی وجود دارد بکار می‎رود، به ویژه آنکه احتمال یخ زدگی وجود داشته باشد.