انواع شیر اطمینان

شیر اطمینان برای جلوگیری از افزایش فشار بیش از حد معمول مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می‎گیرد. انواع متفاوتی از شیرهای اطمینان در صنعت وجود دارد. شیرهای اطمینان بر اساس جنس، دمای کاری، فشار طراحی و نوع فلنچ طبقه‎بندی می‎گردند.