انواع استیم تراپ

راهنمای انتخاب انواع تله بخار

انواع استیم تراپ‎ از لحاظ ساختمان و عملکرد با هم تفاوت دارند. شناخت انواع استیم تراپ برای انتخاب صحیح و بکارگیری مناسب آنها امری ضروری می‎باشد.

از دست دادن گرمای نهان و تبدیل بخار به چگالیده در تجهیزات مصرف کننده، همواره به طور کامل صورت نمی‎گیرد و ممکن است بخشی از بخار بدون انتقال حرارت و تغییر حالت از مبدل فرار کند.

نصب استیم تراپ در خروجی تجهیزات و مبدل‎ها مانع از ورود بخار به خط برگشت می‎شود. تله بخارها در انواع مختلف و با ساختار و عملکردهای متفاوت ضمن جلوگیری از اتلاف بخار و انرژی، وظیفه مهم خروج سریع چگالیده و گازهای غیر قابل تقطیر و هوا را نیز به عهده دارند.

انتخاب صحیح و بکارگیری مناسب انواع استیم تراپ، مستلزم شناخت انواع مختلف آن‎هاست. به طور کلی می‎توان تله ‎بخارها را در سه گروه عمده مکانیکی، حرارتی و ترمودینامیک طبقه‎بندی نمود:

  1. اختلاف چگالی بخار و آب عامل تعیین‎کننده در عملکرد تله بخارهای مکانیکی است.
  2. تله بخارهای حرارتی براساس اختلاف دمای بخار و چگالیده عمل می‎کنند.
  3. سرعت بالای بخار و چگالی بیشتر آب مبنای کار تله بخارهای ترمودینامیک است