انفجار مخزن بخار

انفجار مخزن بخار یکی از خطراتی می باشد که در دیگ خانه وجود دارد؛ رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از انفجار مخزن امری بسیار ضروری می باشد.