انتخاب استیم تراپ

تله بخارها بر مبنای نوع کاربری، فشار کار و ظرفیت تقسیم‎بندی می‎شوند. بهره‎برداری بهینه از استیم‎تراپ مستلزم انتخاب صحیح آنها می‎باشد. علاوه بر انتخاب استیم تراپ، دقت در موارد مربوط به نصب، راه‎اندازی و نگهداری نیز تأثیری بسزایی در عملکرد صحیح دستگاه خواهد داشت.