انتخاب استیم تراپ

انتخاب استیم تراپ یا تله بخارها بر مبنای نوع کاربری، فشار کار و ظرفیت تقسیم‎بندی می‎شوند. بهره‎برداری بهینه از استیم‎تراپ مستلزم انتخاب صحیح آنها می‎باشد. علاوه بر انتخاب استیم تراپ، دقت در موارد مربوط به نصب، راه‎اندازی و نگهداری نیز تأثیری بسزایی در عملکرد صحیح دستگاه خواهد داشت.

نکات قابل بررسی در انتخاب تله بخار

فارغ از ملاحظات خاص و هم‎آمیزی عوامل مختلف به منظور گزینشی شایسته که در بر گیرنده کلیه شرایط مطلوب باشد، در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است:

  1. حداکثر فشار مجاز
  2. ضریب اطمینان
  3. اختلاف فشار
  4. بار چگالیده

عوامل مؤثر در انتخاب تله بخار برای جدا کننده عبارتند از:

  1. توانایی تخلیه چگالیده کند
  2. مقاومت در مقابل ضربات قوچ
  3. قابلیت کار در بارهای کم