احیاء دستگاه سختی گیر

ظرفیت رزین نامحدود نمی‎باشد و پس از مدتی اشباع می‎گردد. احیاءدستگاه‎سختی‎گیر رزینی با استفاده از نمک به منظور استفاده مجدد از دستگاه ضرورت دارد. احیاء بسته به نوع دستگاه دارای روش‎های مختلفی می‎باشد که در مقاله روش احیاءدستگاه‎سختی‎گیر به شرح آنها می‎پردازیم.

احیاء با سولو ولو نیمه اتوماتیک

در شیرهای چند راهه نیمه اتوماتیک رایج در کشورمان شیر تنها مجهز به 3 حالت عملکرد است:

  1. سیکل بهره‎برداری: در این سیکل آب از بالا وارد شده و پس از گذر از ستون رزین با تبادل یون‎های خود به صورت آب نرم از دستگاه خارج می‎شود.
  2. شستشوی معکوس (بک واش): در این حالت جریان آب به صورت برعکس از کف مخزن به طرف بالا جریان پیدا می‎کند. بدین ترتیب فشردگی بستر رزین از بین رفته و مواد معلق از آن زدوده می‎شود.
  3. احیاء: در این حالت جریان از بالا به پایین است و شیر چندراهه به کمک پدیده ونچوری آب نمک را از تانک نمک مکش کرده و به داخل ستون رزین هدایت می‎کند.