اتوکلاو 12 متری

اتوکلاو صنعتی آکروپارس

اتوکلاو 12 متری صنعتی آکرو پارس  بیشتر برای خشک کردن بتن به کار میرود.

اتوکلاو 12 متری

چه موادی میتواند اتوکلاو شود ؟

به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونه های محیط کشت تلقیح شده، پاتوژن های رشد کرده، سلول های انسانی، حیوانی و گیاهی، مواد آلوده شده به مدفوع انسان یا حیوان، محصولات خونی انسان و حیوان و…میتواند اتوکلاو شوند.

چه موادی را نمیتوان اتوکلاو کرد ؟

موادی مثل داروهای سرطان زا، رادیوایزوتوپها، مواد شیمیای سمی، مواد شیمیایی قابل تبخیر یا هر ماده خطرناکی که ممکن است در اثر حرارت تبخیر شودو انتشار یابد را نمیتوان autoclave کرد.

به طور کلی مواد قابل اشتعال، واکنش پذیر خورنده و مواد رادیواکتیو نباید اتوکلاو شوند.

 

مواد زائد اتوکلاو شده چگونه دفع میشوند؟

مایعات عفونی که autoclave شده اند را میتوان در سیستم فاضلاب ریخت، نصب صافی قبل از تله بخار اتوکلاو برای جلوگیری ورود ذرات به تله الزامی است. تله بخار مناسب برای اتوکلاو ها تله بخار ترموستاتیک است و فقط در اتوکلاو های بزرگ و صنعتی استفاده از تله بخار با عملکرد مکانیکی با ضریب اطمینان3 توصیه میشود.