تست رازی ورق ۱۲ میل

نتیجه آزمایش ورق آهن 12 میل

نتیجه تست رازی ورق ۱۲ میلیمتر