خوابیده شاسی دار

لباسشویی خوابیده صنعتی

پتوشور خوابیده صنعتی