مواد رسوب گیر

مواد رسوب گیر جهت جلوگیری از به وجود آمدن رسوب در دیگ بخار و یا از بین بردن رسوب ها مورد استفاده قرار می گیرند.