شیر اطمینان

شیر اطمینان وسیله ای است که مانع از قرار گرفتن لوله ها، شیر آلات، مخازن تحت فشار و … در شرایط فشاری بیش از فشار طراحی می شود.

شیر اطمینان در دیگ بخار  برای ایجاد ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.