پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ جهت تنظیم فشار یا جلوگیری از افزایش فشار مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد پرشر سوئیچ ها به این صورت است که در اثر فشار ایجاد شده یک میکروسوئیچ را به حالت روشن و خاموش در می آورد و این عمل باعث ایجاد یک سیگنال الکتریکی باری عملگرها می شود.

در دیگ بخار آکروپارس جهت ایجاد ایمنی بیشتر از دو عدد پرشر سوئیچ استفاده می شود.