اتوکلاو پزشکی

اتوکلاو پزشکی دستگاهی است که جهت ضد عفونی کردن ابزار و وسایل مورد نیاز پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و … استفاده می شود. استریلیزاسون با بخار باعث از بین رفتن باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می شود. به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک می توانند اتوکلاو شوند؛ ولی هر ماده خطرناکی که ممکن است در اثر حرارت تبخیر شود و انتشار یابد را نمی توان اتوکلاو کرد. تجهیزاتی که به فشار و دمای بالا حساسیت دارند نباید در اتوکلاو قرار داده شوند. این محصول در ابعاد و اندازه های متفاوت تولید و عرضه می گردد.