مانومتر

مانومتر وسیله ای است که برای اندازه گیری فشار مورد استفاده قرار می گیرد.