اتوکلاو

اتوکلاو دستگاهی است که توسط فشار شدید بخار در دما و زمان مشخص بستگی به نوع ماده و محتوای داخل محفظه اتوکلاو کار میکند و دارای دو نوع اتوکلاو صنعتی و اتوکلاو پزشکی می باشد. از اتوکلاو پزشکی برای استریل کردن ابزار جراحی و تجهیزات بیمارستان و آزمایشگاه ها استفاده می شود. به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک می توانند اتوکلاو شوند؛ ولی هر ماده خطرناکی که ممکن است در اثر حرارت تبخیر شود و انتشار یابد را نمی توان اتوکلاو کرد. تجهیزاتی که به فشار و دمای بالا حساسیت دارند نباید در اتوکلاو قرار داده شوند.از اتوکلاو صنعتی جهت تولید بتن سبک و اسفنجی استفاده می شود. اتوکلاوها در اندازه، شکل و عملکرد متفاوت هستند.